Малый бизнес оборот

Отже, у сфері інфраструктурного забезпечення розвитку МП в Україні видається за доцільне: стимулювати розвиток консалтингової діяльності, спрямованої на надання правового та

Малый бизнес

Отже, у сфері інфраструктурного забезпечення розвитку МП в Україні видається за доцільне: стимулювати розвиток консалтингової діяльності, спрямованої на надання правового та

Малый бизнес

Другие рефераты по предмету

Учень 11 Б класу

Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні_______________________________4

1.1 Сутність малого бізнесу__________________________________________________________4

1.2. Комерційні організації суб’єкти малого бізнесу.__________________________________7

1.2.1. Повне товариство_____________________________________________________________7

1.2.2. Командитне товариство________________________________________________________8

1.2.3. Обмежене товариство__________________________________________________________9

1.2.4. Акціонерне товариство________________________________________________________10

1.3.Роль малого бізнесу в економіці_________________________________________________12

Розділ 2.Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні____________ 16

2.1 Проблеми розвитку МП в Україні_________________________________________________16

2.2Перспективи малого бізнесу в Україні____________________________________________18

Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу (МП) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.

Проте дієвість заходів політики підтримки малого і середнього бізнесу виявилася недостатньою. Малі й середні підприємства в Україні продовжують стикатися з суттєвими перешкодами власному розвитку як на рівні державної політики, так і на рівні ринкового середовища. Зростання економічної активності у 2000-2001 рр. не знайшло адекватного відображення у середовищі малого і середнього бізнесу. Можна стверджувати, що підприємства цієї сфери поки що не посіли належного місця у структурі національної економіки. Відтак побудова моделі економічного розвитку, яка передбачала б максимально можливе поширення позитивних тенденцій економічної динаміки на всі складові економічної системи, поки що залишається серед визначальних завдань державної економічної стратегії.

Досвід розвитих країн показує, що малий бізнес грає дуже і дуже велику роль в економіці, його розвиток впливає на економічний ріст, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових додаткових робочих місць, тобто вирішує багато економічних, соціальних і інших проблем. В всіх економічно розвитих країнах держава надає велику підтримку малому бізнесу, дієздатне населення усе більше і більше починає займатися малим підприємництвом.

Активний ріст малих підприємств у західних країнах почав відбуватися із середини 70-х років, початку 90-х років. На сьогоднішній день у найбільш розвитих країнах Заходу малі фірми складають 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США де в дрібному підприємництві зайнято 53% усього населення, Японію з її 71.7% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Тільки ці цифри говорять про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Про ефективність цих фірм говорить той факт, що на 1$ витрат вони впроваджують у 17 разів більше нововведень і розробок, чим великі підприємства, що дають життя лише 10% нових технологій, інші 90% упроваджують малі підприємства.

Нарешті, розвиток малого бізнесу необхідно тільки тому, що він дає життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі з ними одержує значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому.

Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні

1.1 Сутність малого бізнесу.

Як показує світова і вітчизняна практика, основним показником, на основі якого підприємства (організації) відносяться до суб’єктів малого бізнесу, є в першу чергу середня чисельність працівників, зайнятих на даний момент на підприємстві. Іноді під малим бізнесом розуміється діяльність, здійснювана невеликою групою облич, чи підприємство, кероване одним власником. Як правило, найбільш загальними показниками, на основі яких суб’єкти господарської діяльності відносяться до суб’єктів малого бізнесу, є чисельність персоналу (зайнятих працівників), розмір капіталу, обсяг обороту (прибутку, доходу). Однак майже у всіх розвитих країнах першим критерієм віднесення підприємств до суб’єктів малого бізнесу є чисельність працюючих. До малого бізнесу відносять, як правило, підприємства з числом зайнятих від 1 до 500, де:

Від 1 до 20 ремісничі;

Від 20 до 100 малі;

Від 100 до 500 середні підприємства.

Але часто, у залежності від важливості малого бізнесу в економіці країни, він самостійно розділяється на різні групи. У ФРН, наприклад, офіційне визначення поняття малого підприємництва отсутствует, але відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до дрібного відносять фірми з числом зайнятих до 49 чоловік і щорічним оборотом міні 1 млн. марок. При цьому дрібні і середні підприємства це фірми, якими керують юридично самостійні власники, що беруть участь у виробництві, що цілком беруть на себе економічний ризик.

У Німеччині ж, існує чотири категорії віднесення підприємств до малого:

І для того, щоб фірму визнали малої, її річний оборот повинний складати від 3,5 до 11,5 млн. DM, а в США 3-12 млн. $.

Ефективність малих підприємств у Німеччині трохи вище, ніж у США й у Японії. Тут на частку 12,3% великих підприємств і 34% зайнятих на них працівників приходиться тільки 52,6% національного доходу. Крім того, 2/3 робітників створюється за рахунок дрібного підприємництва. Тому число малих підприємств росте.

У Японії ж, до дрібних і середніх підприємств відносяться підприємства, що мають наступні показники:

Галузі, у яких функціонують підприємстваСтатутний капітал,

Млн. ієнЧисельність працюючихВидобувна й обробна промисловість, будівництво

До 300123Оптова торгівляДо 30До 100Роздрібна торгівля й індустрія послуг

На розвиток малого бізнесу найбільший вплив роблять наступні фактори:

  1. у розвитку засобів зв’язку відбувся стрибок;
  2. розширення сфери послуг, що базується на малих підприємствах;
  3. зменшення вартості і спрощення використання інформаційних систем;
  4. підвищився загальноосвітній рівень людей з одночасним нагромадженням досвіду у великих компаніях;
  5. сприяння малими фірмами рішенню питання про безробіття;
  6. скорочення робочої зміни;
  7. велика конкурентноспособность за рахунок менших витрат, зв’язаних зі зниженням накладних витрат і менших коливань заробітної плати.

В міру розвитку малого бізнесу утворяться різні форми організації приватних фірм. В даний час відомі три основні правові форми: одноособові, корпорації і партнерства.

Фірма, що знаходиться в одноособовому володінні найбільш проста форма для дрібного бізнесу. Звичайно для відкриття такого підприємства досить лише одержати ліцензію від місцевої влади і зареєструвати торгове ім’я. Ділові партнерства являють собою організацію з двох і більш облич, між якими полягає контракт на спільне володіння підприємством. Партнерства можуть бути повними й обмеженими. Третій тип корпорації. Ця організаційна форма найбільш характерна для великого і середнього бізнесу, хоча їхнього загального числа всіх корпорацій, наприклад у США, 98% — невеликі сімейні фірми. І хоча формальне керування корпорацією повинне бути відділене від її володіння, нерідко бувають випадки, коли корпорацією володіє і керує один власник за допомогою підставних облич, що реально не вкладають у неї засобу і не беруть участь у керування нею.

Але малі підприємства, звичайно ж, як з’являються, так і розпадаються з багатьох причин. Наприклад, у германії в 1990 році більш 14500 малих підприємств зазнали невдачі, причому 40% їх вони проіснували не більш 5 років. Частка банкрутств підприємств малого бізнесу завжди вище, тому що, йдучи на ризик, підприємець вирішує досить складну проблему конкурентноспособности продукції, що випускається. Починаючому підприємцю на самому початку потрібно проводити свою роботу при більш високих витратах, чим підприємцю вже існуючої фірми. Початкова вартість ставить засновників фірми в невигідне положення в порівнянні з діючою фірмою. У зв’язку з цим починаюча фірма завжди має більш високу собівартість продукції. Найбільш часті причини банкрутства малих підприємств це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність

Малый бизнес оборот

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Плюсы малого бизнеса

Плюсы и минусы малого бизнеса с точки зрения начинающих бизнесменов. Что стоит учитывать перед началом своего дела, и к каким негативам нужно готовится заранее. Плюсы и минусы малого бизнеса. Как правило, очень мало кто стартует в бизнесе с крупной суммой денег и идей на миллиард долларов. Поэтому сегодня мы подробно […]