Малый бизнес учебник

Галкин В. В. Малый бизнес. Практическое пособие / Электронная книга (обновлённая версия). Для абсолютного большинства людей словосочетание «свой бизнес»

Малый бизнес. Практическое пособие

Галкин В. В. Малый бизнес. Практическое пособие / Электронная книга (обновлённая версия).

Для абсолютного большинства людей словосочетание «свой бизнес» означает понятие, отделяющее работу по найму – на государство или частного собственника − от работы на себя. Бизнес – это совсем другая жизнь, иная система трудовых и социальных отношений, это другое мировосприятие и ощущение экономической свободы.

Большинство отечественных учебных пособий по малому бизнесу страдает излишней академичностью, абстрактностью знаний по предпринимательству. Настоящее учебное пособие выдержано в практическом направлении, когда каждый раздел несёт в себе прикладные и жизненно необходимые знания, полезные в повседневной коммерческой деятельности.

Источник

Малый бизнес

Зростання економічної активності у 2000-2001 рр. не знайшло адекватного відображення у середовищі малого і середнього бізнесу. Можна стверджувати, що підприємства цієї сфери поки що не посіли належного місця у структурі національної економіки. Відтак побудова моделі економічного розвитку, яка передбачала б максимально можливе поширення позитивних тенденцій економічної динаміки на всі складові економічної системи, поки що залишається серед визначальних завдань державної економічної стратегії. Досвід розвитих країн показує, що малий бізнес грає дуже і дуже велику роль в економіці, його розвиток впливає на економічний ріст, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових додаткових робочих місць, тобто вирішує багато економічних, соціальних і інших проблем. В всіх економічно розвитих країнах держава надає велику підтримку малому бізнесу, дієздатне населення усе більше і більше починає займатися малим підприємництвом.

Активний ріст малих підприємств у західних країнах почав відбуватися із середини 70-х років, початку 90-х років. На сьогоднішній день у найбільш розвитих країнах Заходу малі фірми складають 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США – де в дрібному підприємництві зайнято 53% усього населення, Японію – з її 71.7% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Тільки ці цифри говорять про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Про ефективність цих фірм говорить той факт, що на 1$ витрат вони впроваджують у 17 разів більше нововведень і розробок, чим великі підприємства, що дають життя лише 10% нових технологій, інші 90% упроваджують малі підприємства.

Нарешті, розвиток малого бізнесу необхідно тільки тому, що він дає життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі з ними одержує значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому. Розділ 1. Теоретичні аспекти малого бізнесу в Україні 1.1 Сутність малого бізнесу. Як показує світова і вітчизняна практика, основним показником, на основі якого підприємства (організації) відносяться до суб’єктів малого бізнесу, є в першу чергу середня чисельність працівників, зайнятих на даний момент на підприємстві. Іноді під малим бізнесом розуміється діяльність, здійснювана невеликою групою облич, чи підприємство, кероване одним власником. Як правило, найбільш загальними показниками, на основі яких суб’єкти господарської діяльності відносяться до суб’єктів малого бізнесу, є чисельність персоналу (зайнятих працівників), розмір капіталу, обсяг обороту (прибутку, доходу). Однак майже у всіх розвитих країнах першим критерієм віднесення підприємств до суб’єктів малого бізнесу є чисельність працюючих. До малого бізнесу відносять, як правило, підприємства з числом зайнятих від 1 до 500, де: Від 1 до 20 – ремісничі; Від 20 до 100 – малі; Від 100 до 500 – середні підприємства. Але часто, у залежності від важливості малого бізнесу в економіці країни, він самостійно розділяється на різні групи. У ФРН, наприклад, офіційне визначення поняття малого підприємництва отсутствует , але відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до дрібного відносять фірми з числом зайнятих до 49 чоловік і щорічним оборотом міні 1 млн. марок. При цьому дрібні і середні підприємства – це фірми, якими керують юридично самостійні власники, що беруть участь у виробництві, що цілком беруть на себе економічний ризик. У Німеччині ж, існує чотири категорії віднесення підприємств до малого: Від 20 до 49; Від 50 до 99; Від 100 до 199; Від 200 до 499. І для того, щоб фірму визнали малої, її річний оборот повинний складати від 3,5 до 11,5 млн. DM , а в США – 3-12 млн. $. Ефективність малих підприємств у Німеччині трохи вище, ніж у США й у Японії. Тут на частку 12,3% великих підприємств і 34% зайнятих на них працівників приходиться тільки 52,6% національного доходу. Крім того, 2/3 робітників створюється за рахунок дрібного підприємництва. Тому число малих підприємств росте. У Японії ж, до дрібних і середніх підприємств відносяться підприємства, що мають наступні показники:

Галузі, у яких функціонують підприємства Статутний капітал, Млн. ієн Чисельність працюючих
Видобувна й обробна промисловість, будівництво До 100 До 300
1 2 3
Оптова торгівля До 30 До 100
Роздрібна торгівля й індустрія послуг До 30 До 50

На розвиток малого бізнесу найбільший вплив роблять наступні фактори: — у розвитку засобів зв’язку відбувся стрибок; — розширення сфери послуг, що базується на малих підприємствах; — зменшення вартості і спрощення використання інформаційних систем; — підвищився загальноосвітній рівень людей з одночасним нагромадженням досвіду у великих компаніях; — сприяння малими фірмами рішенню питання про безробіття; — скорочення робочої зміни; — велика конкурентноспособность за рахунок менших витрат, зв’язаних зі зниженням накладних витрат і менших коливань заробітної плати. В міру розвитку малого бізнесу утворяться різні форми організації приватних фірм. В даний час відомі три основні правові форми: одноособові, корпорації і партнерства. Фірма, що знаходиться в одноособовому володінні найбільш проста форма для дрібного бізнесу.

Звичайно для відкриття такого підприємства досить лише одержати ліцензію від місцевої влади і зареєструвати торгове ім’я. Ділові партнерства являють собою організацію з двох і більш облич, між якими полягає контракт на спільне володіння підприємством.

Партнерства можуть бути повними й обмеженими. Третій тип – корпорації. Ця організаційна форма найбільш характерна для великого і середнього бізнесу, хоча їхнього загального числа всіх корпорацій, наприклад у США, 98% — невеликі сімейні фірми. І хоча формальне керування корпорацією повинне бути відділене від її володіння, нерідко бувають випадки, коли корпорацією володіє і керує один власник за допомогою підставних облич, що реально не вкладають у неї засобу і не беруть участь у керування нею. Але малі підприємства, звичайно ж, як з’являються, так і розпадаються з багатьох причин.

Наприклад, у германії в 1990 році більш 14500 малих підприємств зазнали невдачі, причому 40% їх вони проіснували не більш 5 років.

Частка банкрутств підприємств малого бізнесу завжди вище, тому що, йдучи на ризик, підприємець вирішує досить складну проблему конкурентноспособности продукції, що випускається.

Починаючому підприємцю на самому початку потрібно проводити свою роботу при більш високих витратах, чим підприємцю вже існуючої фірми.

Початкова вартість ставить засновників фірми в невигідне положення в порівнянні з діючою фірмою. У зв’язку з цим починаюча фірма завжди має більш високу собівартість продукції. Найбільш часті причини банкрутства малих підприємств – це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність досвіду. Але все-таки, незважаючи ні на що, кількість створюваних фірм перевершує число ліквідованих, що говорить про абсолютне збільшення числа підприємств малого і середнього бізнесу в економіці. Але часто мале підприємство обанкрачивается не цілком, що досить важливо, а лише викуповується більш великою фірмою. У зв’язку з цим можна виділити три моделі розвитку малого бізнесу: — повільне розширення ділової активності; — швидкий розвиток малих підприємств і перетворення їх у середні, а потім у великі компанії; — збереження масштабів діяльності на досягнутому рівні За даними опитування власників малих підприємств у германії 55% не планують розширення, 355 розробляють плани повільного стійкого росту, і тільки10% — швидкого розвитку за рахунок виробництва нової чи продукції вступи на нові ринки, що говорить про прагнення до збереження досягнутого рівня. У 80-х роках у Німеччині позначилася тенденція до збільшення числа малих підприємств. Тому можна затверджувати, що в ці роки в країнах Заходу намітився процес зростання значення дрібних і середніх фірм у ряді областей як матеріальної, так і нематеріальної сфери виробництва. Хотілося б навести наступні цифри щодо стану промисловості Німеччини. У загальному промисловому обороті частка 10 ведучих концернів із другої половини 70-х роках до середини 80-х років не зростала, а по експорт навіть трохи знижувалася. Більш наочно це виявлялося в США. Згідно з офіційними даними з 1980 по 1989 гола частка фірм малого підприємництва збільшилася з 18% до 37%. Тобто в 70-80 роки стала очевидней виявлятися тенденція, при якій частка найбільших компаній у випуску продукції, обороті й інших показниках багатьох галузей залишалася стабільної чи навіть знижувалася.

Установився збалансований стан між дрібним і середнім бізнесом. Саме цей період можна вважати піком слави малого бізнесу, тому що для підприємництва усе більш важливої стає швидка і гнучка адаптація внутрішнього і зовнішнього середовища фірм до невизначеного господарського середовища. Підприємці усе більше усвідомлюють необхідність використовувати не тільки переваги спеціалізації, особливу атмосферу зацікавленості, але і можливості, що відкриваються при виробничій кооперації: економія на масштабах, спільні науково-дослідні розробки, поділ ризику.

Значний плюс малих підприємств полягає в тому, що багато хто з них виявилися більш пристосованими, чим великі компанії, до умов розвитку в кризові періоди для економік країн Заходу. Великі фірми не настільки відчутно і швидко реагують на які-небудь зміни в економіці. Не випадково в політику урядів Німеччини, США і багатьох інших розвитих капіталістичних країн допомога дрібному бізнесу займає особливе місце.

Невеликі підприємства найбільше чуйно реагують на зміну в економіці, на чи падіння підвищення норми прибутку в галузях економіки.

Руйнування й утворення нових компаній відбувається, насамперед, у немонополізованому секторі і лише пізніше, набравши силу, відбуваються і на більш великих фірмах, відбиваючи на їхнє діяльності. У таких умовах великі компанії експортують капітал. Дрібної ж фірми, як правило, не мають такої можливості. Для виживання дрібні фірми змушені переглядати свою виробничу і збутову діяльність. Ті їх їх , хто в обстановці 70-х почала 80-х років зуміли пристосуватися – вижили, інші – просто розорилися. Однак, розвиток малих підприємств при подоланні цієї кризи послужило важливим засобом для оздоровлення економіки. І порозумівається це насамперед роллю і функціями, що малий бізнес виконує. 1.2. Комерційні організації – суб’єкти малого бізнесу.

Комерційними організаціями є юридичні особи, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності. Юридичні особи, що є комерційними організаціями, можуть створюватися у формі господарських товариств і суспільств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних підприємств.

Основними організаційно-правовими суб’єктами малого бізнесу є господарські товариства і суспільства, що функціонують у різних галузях економіки. А основними організаційно-правовими формами суб’єктів малого бізнесу є повні товариства, товариства на вірі (командитні), обмежене товариство (товариства з обмеженою відповідальністю), відкриті і закриті акціонерні товариства. А тепер більш докладно зупинимося на їхній характеристиці. 1.2.1. Повне товариство Повним товариством визнається товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до ув’язненого між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність по його зобов’язаннях своїм майном. Це означає, що якщо приватна особа ввійшла в товариство на правах одного з засновників, то випадку банкрутства в нього буде конфісковане все особисте майно, що виходить за рамки життєво необхідного: картини, меблі, ювелірні вироби і т. д.

Учасниками повного товариства можуть бути фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців, чи юридичні особи як комерційні організації. Договір про їхню спільну діяльність у якій-небудь області вже можна розглядати як утворення такого товариства. Таким чином, установчим документом повного товариства є установчий договір, що повинний бути підписаний всіма учасниками повного товариства. В установчий договір повинні бути включені наступні обов’язкові зведення: — порядок спільної діяльності по створенню повного товариства; — про розмір, склад, терміни і порядку внесення внесків; — найменування повного товариства і місце його перебування. Повне товариство повинне мати фірмове найменування, що містить або імена всіх його учасників і слова «повне товариство», або ім’я одного чи декількох учасників з додаванням слів « і компанія» і слова «повне товариство». Керування повним товариством здійснюється за спільною згодою всіх його учасників; кожен учасник повного товариства має один голос. Але бувають випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників, у такому випадку буде інший порядок визначення кількості голосів його учасників при прийнятті рішень. Кожен учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, якщо установчим договором не встановлено, що всі учасники повного товариства ведуть справи спільно, або ведення справ доручене окремим учасникам. При спільному веденні справ його учасниками для здійснення кожної угоди необхідна згода всіх учасників. Якщо ведення справ повного товариства доручено доручається одному обличчю, то інші учасники для здійснення угоди повинні мати доручення від імені, на которого було покладене ведення справ товариства.

Важливою особливістю повного товариства є положення про те, що його учасники несуть відповідальність своїм майном по зобов’язаннях товариства, а учасник повного товариства, що не є його засновником, нарівні з іншими учасниками відповідає по зобов’язаннях, що виникло до його вступу в повне товариство. У теж час учасник, що вибув з повного товариства, відповідає по зобов’язаннях, що виникло до моменту його вибуття, нарівні з учасниками, що залишилися, протягом двох років після його відходу.

Припинення діяльності повного товариства може бути здійснене шляхом його чи реорганізації ліквідації відповідно до закону. Повне товариство може функціонувати, якщо в його складі є хоча б два учасники. Якщо ж у складі повного товариства залишається один учасник, то повне товариство повинне бути ліквідоване. 1.2.2. Командитне товариство Товариство командитне – модифікована форма повного товариства.

Командитним визнається товариство, у якому поряд з учасниками, що здійснюють підприємницьку діяльність і відповідають по зобов’язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), мається один чи трохи учасників, відповідальність яких обмежується їхніми внесками в суспільство. Такі учасники, що ризикують лише в межах свого внеску, є зовнішніми учасниками і називаються коммандистами . Вони не приймають участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності. Головною особливістю командитного товариства є положення повних товаришів, що беруть участь у діяльності товариства. Так, усі повні товариші підписують установчий договір про створення товариства на вірі, керують їм, несуть відповідальність по його зобов’язаннях усім своїм майном.

Вкладники ж не мають права брати участь у керуванні і веденні справ товариства на вірі, заперечувати дії повних товаришів по керуванню. Однак вони несуть обов’язки і мають права, як і повні товариші в командитному товаристві. Вкладник має право: одержувати частина прибутку товариства; знайомитися з річними звітами і балансами товариства; по закінченні фінансового року вийти з товариства й одержати свій внесок у порядку, передбаченому установчим договором; передати свою частку в складовому чи капіталі її частина іншому чи вкладнику третьому обличчю.

Учасниками товариства на вірі як повних товаришів можуть бути індивідуальні чи підприємці комерційні організації, а як вкладників – громадяни і юридичні особи.

Державні органи й органи місцевого самоврядування не вправі виступати вкладниками товариства на вірі. Учасник повного товариства не може повним товаришем у товаристві на вірі, а повний товариш у товаристві на вірі не може бути учасником повного товариства.

Установчим документом товариства на вірі є установчий договір, що підписується всіма повними товаришами. Він повинний містити в собі наступне: — умови про розмір і склад складового капіталу товариства; — про розмір, склад, терміни і порядку внесення внесків; — про сукупний розмір внесків, внесених вкладниками. Крім того, в установчому договорі повинний бути встановлений порядок одержання вкладниками частини прибутку, умови одержання вкладниками свого внеску при виході з товариства, умови розподілу майна між повними товаришами і вкладниками при ліквідації товариства на вірі після задоволення вимоги кредиторів, місце перебування товариства на вірі, фірмове найменування. Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена всіх повних товаришів і слова «товариство на вірі» чи «командитне товариство», або ім’я не менш чим одного повного товариша з додаванням слів «і компанія» і слова «командитне товариство» чи «товариство на вірі». Наприклад, назви типу «Джонсон-Джонсон і ДО 0 », «Іванов, сини і ДО 0 » і т. п. 1.2.3. Обмежене товариство Обмежене товариство (товариство з обмеженою відповідальністю) – таке об’єднання, що формується на основі заздалегідь визначених внесків пайовиків.

Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) визнається суспільство, статутний капітал якого розділений частки визначених розмірів; учасники такого суспільства не відповідають по його зобов’язаннях і ризикують лише в межах своїх внесків. У цьому і складається зміст поняття «обмежена відповідальність». Засновниками (учасниками) товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути громадяни і юридичні особи.

Державні органи й органи місцевого самоврядування не вправі виступати учасниками ТОВ. Установчим документом ТОВ є установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними утомившись. В установчих документах ТОВ повинні визначатися його найменування, місце перебування, порядок керування; міститися зведення про розмір статутного капіталу суспільства; про розмір, склад, терміни і порядку внесення ними внесків, про відповідальність учасників за порушення обов’язків по внесенню внесків. В установчому договорі засновники повинні прийняти зобов’язання по створенню суспільства, визначити порядок спільної діяльності по його створенню, установити умови передачі суспільству свого майна й участі в його діяльності, визначити умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків.

Учасник ТОВ вправі в будь-який час вийти із суспільства незалежно від згоди інших його учасників. При цьому йому повинна бути виплачена вартість майна, що відповідає його частці в статутному капіталі суспільства. Фірмове найменування ТОВ повинне містити найменування суспільства і слова «з обмеженою відповідальністю». Важливе значення для успішного функціонування ТОВ має формування статутного капіталу, що складається з вартості внесків його учасників; він визначає мінімальний розмір майна суспільства. Розмір статутного капіталу не може бути менш суми, визначеної законодавством. Мінімальний розмір статутного капіталу в різних країнах різний: в Австрії він складає 500 тис. шилінгів, у Росії – 10 тис. карбованців, в Угорщині – 1 млн. форинтів.

Органами керування ТОВ є загальні збори учасників товариства і виконавчий орган, що здійснює поточне керівництво діяльністю ТОВ і підзвітний загальним зборам його учасників. 1.2.4. Акціонерне товариство Акціонерним товариством (АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число рівних часток — акцій. Відповідальність членів суспільства, яких називають акціонерами, обмежується номінальною вартістю придбаних ними акцій. Акціонерами можуть бути громадяни (фізичні особи) чи юридичні особи, що прийняли рішення про його установу. Рішення про установу АТ приймається установчими зборами. Число засновників відкритого АТ не обмежено, а закритого АТ не може перевищувати 50 чоловік. Акціонерне товариство може бути створено одним обличчям, що приймає рішення про створення АТ одноосібно. Однак АТ не може бути засновано іншим господарчим товариством, що складається з одного обличчя.

Державні органи й органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками АТ. Акціонерні товариства бувають двох типів: закриті і відкриті. Акції відкритих суспільств поширюються у вільному продажі, акціонери можуть відчужувати приналежні їм акції без згоди інших акціонерів цього АТ. Закритим акціонерним товариством визнається суспільство, акції якого розподіляються тільки серед його чи засновників заздалегідь визначеного кола лиц . закриті АТ не мають права проводити відкриту підписку на акції, що випускаються ними.

Установчим документом АТ є статут, вимоги якого обов’язкові для всіх органів акціонерного товариства і його акціонерів. Він повинний містити наступні зведення: — повне і скорочене фірмове найменування АТ; — місце його перебування; — тип АТ (відкрите чи закрите); — кількість, номінальну вартість, категорії акцій (звичайні, привілейовані) і типи привілейованих акцій; — права акціонерів — розмір статутного капіталу АТ. АТ має фірмове найменування, що містить указівку на організаційно-правову форму і тип АТ (відкрите чи закрите). АТ може мати повне чи скорочене найменування на різних мовах.

Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій суспільства, придбаних акціонерами. Сума статутного капіталу суспільства визначається національним законодавством країни: в Австралії вона повинна складати як мінімуму 1 млн. шилінгів, у Швейцарії – 50 тис. шв . франків, у Росії – 10 тис. карбованців для закритого суспільства і 100 тис. руб. для відкритого (на 1991 р.). Акціонерне товариство має право випускати звичайні, а також один чи кілька типів привілейованих акцій, номінальна вартість останніх не повинна перевищувати 25% статутного капіталу АТ. При установі акціонерного товариства його акції повинні бути серед засновників. Всі акції суспільства є іменними. Вищим органом керування акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, що повинні проводитися щорічно (річні загальні збори акціонерів). На річних зборах акціонерів зважуються питання: про утворення ради директорів (наглядацької ради), ревізійної комісії; твердження річних звітів, рахунків прибутків і збитків АТ, розподіл його прибутків і збитків і ін. 1.2.5.Приватне підприємство З цивільного законодавства не випливає, що індивідуальні (частки) підприємства також можна віднести до суб’єктів малого бізнесу, однак у залежності від чисельності зайнятих працівників вони повинні відноситися до малих підприємств Приватне підприємство – це підприємство, що має в одному обличчі і засновника і власника. Всі інші в ньому є найманими робітниками. Аналізуючи практику функціонування суб’єктів ринкової економіки в окремих розвитих країнах, можна привести наступні організаційно-правові форми суб’єктів малого бізнесу: Таблиця 1 Основні організаційні форми суб’єктів малого бізнесу

Країна Організаційно-правові форми підприємства
Великобританія Індивідуальне підприємство Асоційовані власники Обмежені компанії
Франція Індивідуальне підприємство Акціонерна компанія Обмежене товариство
США Одноособове володіння Товариство Корпорація
Німеччина Індивідуальна трудова діяльність Партнерство Малі акціонерні товариства

Як видно з таблиці, найбільш розповсюдженою організаційною формою малого бізнесу є індивідуальне підприємство.

Перевагами цієї організаційно-правової форми комерційних організацій є: — повна самостійність, воля й оперативність дій, що не вимагає для прийняття рішень одержання згоди партнерів; — зацікавленість у завзятій роботі, у ретельному власному контролі над справами, у прийнятті обміркованих рішень, тому що всі доходи надходять до єдиного власника підприємства; — конфіденційність діяльності. Але поряд з достоїнствами цієї організаційної форми їй властиві і недоліки, яким відносяться: — обмеженість залучення значних фінансових засобів; — повна майнова відповідальність за борги у випадку банкрутства; — недовіра з боку державних установ і великих підприємств; — слабість керування.

Звичайно власник є керуючим із усіх питань: економічним, фінансовим, кадровим і ін. Як правило, власникам не вистачає професійних знань і досвіду; — труднощі в одержанні кредиту; — високий рівень банкрутства. 1.3.Роль малого бізнесу в економіці Світова практика переконливо свідчить, що навіть у країнах з розвитий ринковою економікою малий бізнес впливає на розвиток народного господарства, рішення соціальних проблем, збільшення чисельності зайнятих робітників. По чисельності працюючих, по обсязі вироблених і реалізованих товарів, виконуваних робіт суб’єкти малого підприємництва в окремих країнах відіграють ведучу роль. У прийнятих у Російській Федерації протягом 1991-1995 р. законодавчих і нормативних актах указується, що розвиток у країні малого підприємництва є одним з напрямків економічної реформи, що сприяють розвитку конкуренції, наповненню споживчого ринку товарами і послугами, створенню нових робочих місць. Суб’єкти малого підприємництва як суб’єкти ринкової економіки мають як переваги, так і недоліки.

Закордонний і вітчизняний досвід розвитку малого бізнесу вказує на наступні його переваги: більш швидка адаптація до місцевих умов господарювання; велика незалежність дій суб’єктів малого бізнесу; гнучкість у прийнятті і виконанні прийнятих рішень; відносно невисокі витрати, особливо витрати на керування; велика можливість для індивідуума реалізувати свої ідеї, виявити свої здібності; більш низька потреба в капіталі й ін.

Власники малих підприємств більш схильні до заощаджень і інвестування, у них завжди високий рівень бажання в досягненні успіху, що позитивно в цілому позначається на діяльності підприємства. Суб’єкти малого бізнесу краще знають рівень попиту на місцевих (локальних) ринках, вони дають засоби до існування більшій кількості людей, чим великі підприємства, тим самим сприяють підготовці професійних працівників. Малі підприємства в порівнянні з великими в окремих країнах займають домінуюче положення як по числу, так і по питомій вазі у виробництві товарів, виконанні робіт, наданні послуг. У теж час суб’єктам малого бізнесу властиві і визначені недоліки, серед яких варто виділити самі істотні: більш високий рівень ризику, тому високий ступінь нестійкості положення на ринку; залежність від великих компаній; недоліки в керуванні справою; слабка компетентність керівників; підвищена чутливість до змін умов господарювання; труднощі в залученні додаткових фінансових засобів і одержання кредитів і ін.

Звичайно недоліки і невдачі суб’єктів малого бізнесу зв’язані як із внутрішніми, так і з зовнішніми причинами, а також з умовами формування. Як показує досвід, більшість невдач малих фірм зв’язано з чи недосвідченістю професійною некомпетентністю власників малих підприємств. У регулярно проведених опитуваннях у середовищі малих бізнесменів США головними причинами невдач їхньої діяльності найчастіше називають: — Некомпетентність; — Незбалансований досвід (наприклад, досвідчений інженер, але недосвідчений комерсант); — Недостача досвіду в комерції, фінансах, постачаннях, виробництві, умінні заводити і підтримувати ділові зв’язки контакти. Іншими причинами банкрутств малих фірм є: — занедбаність бізнесу; — погане чи здоров’я шкідливі звички; — катастрофи, пожежі, злодійство і т. д. — шахрайство.

Практика діяльності американських малих фірм свідчить про те, що наявності одного підприємницького досвіду і хватки недостатньо. У сучасному малому бізнесі вкрай необхідні спеціальні знання.

Звичайно новий бізнес починає або комерсант, майже нічого не знаючий про виробництво, або інженер, що нічого не знає про комерцію. Нерідко власник малої фірми має занадто мало досвіду в керуванні особливими структурами бізнесу. Шанси фірми на успіх підвищуються в міру її дорослішання. Фірми, що довго існують при одному власнику, приносять більш високий доход, чим фірми, що часто змінюють власників.

Американська статистика показує, що жінки – власники малих фірм більш щасливі в бізнесі, чим чоловіка. На невдачах малого бізнесу позначається невисока кваліфікація підприємців. Підприємці, що вже нагромадили досвід ведення справ у маленьких фірмах, як правило, більш щасливі. Якщо в керуванні фірми бере участь не одна людина, а підприємницька команда складається їхній двох, трьох чи чотирьох облич, шанси на виживання вище, оскільки колективне ухвалення рішення більш професійно. На тривалість функціонування фірми впливають і розміри фінансування на першому етапі. Чим більше первісний капітал, вкладений у фірму, тим більше можливостей її збереження в кризові періоди. В даний час навіть у країнах з розвитий ринковою економікою відбувається посилення ролі малих підприємств, хоча їхня стійкість відносно низька. При росту чисельності малих підприємств, розвитий інфраструктурі і державній підтримці малий бізнес є важливим чинником рішення економічних і соціальних задач. Як правило, розвиток малого бізнесу є умовою рішення наступних проблем: — формування конкурентних ринкових відносин, що сприяють кращому задоволенню потреб населення і суспільства; — підвищення якості товарів, робіт, послуг.

Прагнучи до задоволення запитів споживачів, малих бізнес сприяє підвищенню якості товарів, робіт, послуг і культури обслуговування; — наближення виробництва товарів і послуг до конкретних споживачів; — сприяння перебудови економіки. Малий бізнес додає економіці гнучкість, мобільність; — залучення особистих засобів населення на розвиток виробництва.

Партнери в малих підприємствах вкладають свої капітали в справу з більшою зацікавленістю, чим у великих; — створення додаткових робочих місць, скорочення рівня безробіття; — сприяння розкриттю таланта людей, розвитку різних видів ремесел; — формування соціального шару власників, власників, підприємців; — активізація науково-технічного прогресу; — освоєння і використання місцевих джерел сировини і відходів великих виробництв; — звільнення держави від збиткових підприємств за рахунок їхньої оренди і викупу. Однак, аналізуючи підприємницьке середовище, можна виділити ряд причин, що гальмують розвиток малого підприємництва. По-перше, складна економічна обстановка, що панує в країні: інфляція, спад виробництва, розривши господарських зв’язків, високий рівень процентних ставок, слабка правова захищеність підприємців. По-друге, низький рівень організаційно-економічних і правових знань підприємців, відсутність належної ділової етики, господарської культури як у малому бізнесі, так і в державному секторі. По-третє, негативне відношення визначеної частини населення, що зв’язує підприємництво прямо тільки з посередництвом, купівлею-продажем. По-четверте, неотработанность організаційних і правових основ для регулювання розвитку бізнесу на регіональному рівні. По-п’яте, слабість державної підтримки малого бізнесу.

Сформована економічна ситуація негативно впливає на малий бізнес в усіх напрямках. Рівень інфляції і ріст цін на усі фактори виробництва ставлять багато малих підприємств на грань банкрутства. І в їхньому числі в першу чергу виявляються підприємства, що функціонують у сфері виробництва товарів і побутових послуг для населення, що споживають сировину, матеріали й ін., вартість яких постійно росте.

Податковий тиск також впливає на виробничі підприємства в сфері малого бізнесу. І сформовані економічні умови підривають стимули до підприємницької діяльності, послабляють підприємницький настрой. Розділ 2.1.Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні 3.1 Проблеми розвитку МП в Україні Уповільненість та диспропорційність розвитку МП в Україні визначається наявністю суттєвих проблем і перешкод. Згідно з Національною програмою сприяння розвитку МП в Україні, основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємництва, є: · відсутність чітко сформульованої в системі правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва; · збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо); · відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки; · надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; · невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; · надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів господарювання.

Наведені чинники фактично відображають результати опитувань представників малого бізнесу, хоча ієрархія проблем в останніх дещо інша.

Зокрема, за результатами опитування, проведеного у 1999 році фахівцями Міжнародної фінансової корпорації, основними перешкодами в діяльності МП були: · високі ставки податку – на думку 83 % опитаних; · велика кількість податків – 68 %; · низький попит на продукцію – 46 %. · часті зміни у формах звітності – 39 %; · велика кількість ліцензованих видів діяльності – 38 %; · перевірки державними органами – 38 %; · складність отримання кредиту – 36 %. Серед решти вказаних опитуваними причин фігурували: тиск з боку кримінальних елементів (25 %), недостатність ділової інформації (12 %), недостатність управлінських знань (8 %). Слід особливо зауважити, що основні обмеження ділової активності в Україні лежать не лише суто у сфері регуляторної політики.

Такими обмеженнями є також: · невпорядкованість відносин власності; · вузькість ринків збуту; · нерозвиненість ринкової інфраструктури та збутової інфраструктури підприємств; · нерозвиненість конкурентного середовища та недобросовісна конкуренція; · платіжна криза; · нестача власних обігових коштів та низька доступність кредитних ресурсів; · дефіцит інвестиційних ресурсів, відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності; · недостатність професійної кваліфікації керівництва підприємств, фахівців з фінансового забезпечення, організації виробництва і збуту; · відсутність економічного механізму сполучення інтересів держави і підприємців, слабка взаємодія державних і підприємницьких структур; · дефіцит вірогідної ділової інформації тощо.

Вищевказані обмеження утруднюють прибуткову довгострокову діяльність у легальному секторі економіки та обумовлюють пошук способів короткострокового чи одноразового отримання високих прибутків у “тіньовій” сфері. Попри деякі позитивні зрушення, які відбулися в останні роки, більшість перешкод на шляху розвитку МП в Україні залишаються вельми потужними. Отже, незважаючи на низку прийнятих останнім часом вищими органами державної влади і управління нормативних документів, розвиток малого підприємництва в Україні здійснюється у несприятливому макрота мікросередовищі . Поряд з вищеперерахованими негативними чинниками, на розвиток МП негативно впливають також чинники загальної макроекономічної динаміки, інфляція, низький рівень платоспроможності населення тощо.

Переважна більшість гальмуючих чинників виходять за межі суто регуляторної політики та мають макроекономічну природу.

Найнебезпечнішим є те, що заходи щодо підтримки МП досить часто входять у суперечність з іншими напрямами економічної політики держави, зокрема – її бюджетно-податковими, грошово-кредитними, валютними та іншими складовими. Відтак, дієздатна політика стимулювання розвитку МП в Україні потребує застосування комплексу взаємопов’язаних заходів і виходить далеко за межі компетенції спеціалізованих державних структур, зокрема – Держпідприємництва . На нашу думку, до одного з визначальних завдань останнього на нинішньому етапі має увійти пошук засобів та вироблення пропозицій щодо узгодження потреби всебічного стимулювання розвитку МП з потребами забезпечення в Україні макроекономічної стабільності та довгострокового збалансованого інноваційно орієнтованого економічного зростання. 2 .2Перспективи малого бізнесу в Україні Отже, у сфері інфраструктурного забезпечення розвитку МП в Україні видається за доцільне: · стимулювати розвиток консалтингової діяльності, спрямованої на надання правового та методичного сприяння утворенню малих підприємств, індивідуальній підприємницькій діяльності, складанню інвестиційних планів та програм та комплексний супровід малих підприємств протягом двох–трьох перших років з моменту заснування; · заохочувати створення мережі навчально-консультаційних центрів з питань забезпечення якості та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, підвищення кваліфікації керівників і фахівців малого бізнесу з цих питань, стимулювати організацію проведення наукових досліджень, пов’язаних з проблемами розвитку малого підприємництва; · законодавчо встановити єдиний порядок ліцензування надання всіх видів інформаційно-консультаційних послуг для малих та середніх підприємств, посилити відповідальність компаній, які надають інформаційно-консультативні послуги, за надання свідомо хибної інформації. Це має забезпечити належний рівень цих послуг, а також дозволить запобігти спробам зловживання податковими пільгами щодо витрат на оплату цих послуг; · забезпечити за спільного фінансування держави та об’єднань підприємців формування загальнонаціональної інформаційної мережі спеціальних інституцій, аудиторських, консалтингових фірм, яка могла б виступити джерелом вірогідної інформації про інвестиційні можливості підприємств, галузей та регіонів, інвестиційні перспективи, умови діяльності іноземних капіталів на території України, становище на ринках, виробничий потенціал українських підприємств, макроекономічну статистику, правове середовище тощо; · створити цілісну структуру збору та аналітичного опрацювання інформації про стан кон’юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках, прогнозування перспектив економічної динаміки та вироблення відповідних рекомендацій щодо раціональної поведінки органів державного управління та суб’єктів господарювання; · поширення інформації щодо експортних пропозицій малих і середніх підприємств за кордоном через торговельні місії, а також збір та розповсюдження в Україні торговельних та інвестиційних пропозицій іноземних підприємців, сприяння участі у міжнародних виставках, ярмарках та презентаціях, залученню інвестицій, створенню спільних підприємств з зарубіжними партнерами; · заохочувати співробітництво відповідних українських інституцій з європейськими інформаційними мережами і базами даних у підприємницькій сфері з метою зустрічного інформаційного обміну; · забезпечити створення мережі бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва для підготовки спеціалістів; · стимулювати розробку та реалізацію недержавних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, а також програм дистанційного навчання кадрів основам підприємницької діяльності; · заохочувати різноманітні форми обміну досвідом працівників МП щодо особливостей функціонування в умовах української економіки, продовжувати та активізувати проведення громадських обговорень проектів регуляторних актів з питань підприємництва; · забезпечити створення дієвого інституту Уповноважених Президента України з питань підприємництва для врегулювання спірних питань та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності в регіонах України.

Сприяти впорядкуванню механізмів залучення до вирішення таких суперечок громадських об’єднань малого підприємництва; · здійснювати підтримку МП шляхом проведення інформаційних кампаній, науково-практичних семінарів для фахівців, “круглих столів”, видання інформаційної літератури, організації конференцій, семінарів і виставок.

Розробити та здійснювати з широким залученням об’єднань підприємців комплекс заходів, спрямованих на формування позитивної думки щодо підприємництва в Україні. Підтримка розвитку МП може бути дієвим інструментом “ детінізації ” економіки. По-перше, саме через інвестиції у малі та середні підприємства можливі як конверсія “тіньових” капіталів, так і залучення до економічного обороту готівкових заощаджень населення — потенційного ресурсу “тіньових” операцій. По-друге, розвиток малого та середнього бізнесу може суттєво збільшити пропозицію робочих місць, зменшуючи обсяги “тіньової” зайнятості. По-третє, він сприятиме розвиткові конкурентного середовища та постачальницько-збутової інфраструктури, нерозвиненість яких є важливими чинниками “ тінізації ” економіки. В той же час, зосередження лібералізації умов підприємницької діяльності лише на сфері малого бізнесу за збереження загальної фіскальної орієнтації економіки означатиме посилення податкового тиску на великі підприємства. З огляду на те, що малий бізнес зосереджено переважно у сфері торгівлі та послуг, в той час як виробнича діяльність представлена здебільшого середніми та великими підприємствами, така політика видається небезпечною у стратегічній перспективі. “ Детінізація ” у сфері виробництва створює передумови для спрямування продукту за легальними каналами збуту, в той час як “ детінізація ” сфери обігу відіграє щодо “тіньового” виробництва скоріше каральну ( забороняючу ), аніж легалізуючу роль.

Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні внаслідок накопичення значних обсягів “тіньових” коштів, доцільним видається запровадити на певний перехідний період політику амністії по відношенню до “тіньового” капіталу через відкриття йому шляхів для легального інвестування при одночасній протидії його поверненню в “тінь”, утворенню нових “тіньових” капіталів та відпливу за межі України. Необхідно визнати право усіх суб’єктів господарювання — резидентів України щодо їхньої незаперечної власності на всі капітали (окрім тих, що були зароблені за рахунок кримінальних злочинів, заборонених видів діяльності — торгівлі наркотиками, зброєю та ін.), які були отримані ними до дати завершення амністії. Важливою складовою такої політики є чітке розмежування капіталів кримінальних елементів і “ тіньовиків”-господарників , а також врахування цього поділу у відповідних законодавчих і нормативних актах.

Йдеться про те, що, за наявності у правоохоронних органів конкретної інформації про злочинне походження коштів, спроби їх легалізувати повинні переслідуватися у кримінальному порядку. В разі, якщо кошти, отримані незаконним шляхом, не відносяться до зазначеної категорії злочинів посягань, слід відмовитися від будь-яких спроб встановити джерела їхнього походження при умові їхнього інвестування у виробничу сферу економіки держави. Потрібне надання гарантій власникам “тіньових” капіталів щодо непереслідування їх державою у будь-якому порядку. Видається доцільним надання пільг в оподаткуванні МП за такими напрямами: · зменшення податку на прибуток за рахунок коштів, які використовуються на розширення виробництва; · вирахування з оподатковуваного прибутку витрат на інформаційно-консалтингові послуги, підвищення кваліфікації керівного персоналу та професійне навчання працівників, витрат на соціальне забезпечення (пенсійне, медичне страхування, оздоровлення тощо) працівників, в межах встановлених норм; · забезпечення можливості для МП списувати на валові витрати більшу частину вартості основних виробничих фондів на початкових етапах їхньої діяльності за рахунок наступного періоду та розширення можливості використання методу прискореної амортизації, особливо в інноваційній сфері; · відстрочення сплати податків, подовження податкового періоду (особливо по тих видах податків і зборів, сплата яких не залежить від руху грошових коштів на рахунках в банках), можливість використання податкового кредиту.

Список літератури 1. Лапуста — м. г ., старостин ю. л . « малое предпринимательство », москва , « инфра-м », 1998 2. Щадилова с. Н. « малый бизнес » –, москва , « дело и сервис », 1998 3. Оноприенко в. и . – « малые предприятия : опыт , проблемы », москва , профиздат , 1999 4. Серегин а. с . — « эффективность малого бизнеса », москва , экономика , 2001 5. Афанасьев в. – « малый бизнес : проблемы становления », « российский экономический журнал», 2000. 6. Власюк Олександр Степанович Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні . К. 2000 7. Генрі Бонет Деякі аспекти економічної політики і правового регулювання у сфері малого бізнесу . Л.2001 8. Підвисоцький Валентин Генріхович . Проблеми розвитку малого бізнесу на сучасному етапі трансформації економіки України . Д.2002 9. Макроэкономика.

Дорнбуш Р., Фишер С. Пер. с англ. ИНФРА. 1997. 784 с. 10. Микроэкономика.

Гребенников П. ( общ. ред.

Тарасевича Л.) 1996. 352 с. 11. Микроэкономика.

Макроэкономика. В 2-х тт.

Овчинников Г. 1997. 12. Рыночная экономика.

Возникн ., эволюция, сущность.

Валовой Д. 1997. 400 с. 13. Система государственного управления.

Пикулькин А. ЮНИТИ. 1997. 352 14. Экономическое развитие.

Малый бизнес учебник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Бизнес план для малого бизнеса пример готовый

Представленные бизнес-планы рассчитаны на объём вложений от 245 000 рублей. Мы предлагаем 90 примеров готовых бизнес планов для малого бизнеса с подробными расчетами, которые вы сможете скачать абсолютно бесплатно. Образцы бизнес-планов В разделе представлены бизнес-планы для малого бизнеса в сфере торговли, производства и сельского хозяйства с объемом инвестиций от 245 […]